İhraç Kayıtlı Mal Alımlarının Vergi Dairesine Bildirilmesi

İhraç Kayıtlı Mal Alımlarının Vergi Dairesi Bildirilmesi   Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11-c maddesi uyarınca; “ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait Katma Değer Vergisi, ihracatçılar tarafından ödenmez. Mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu vergi, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunur. Söz konusu malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden aybaşından itibaren 3 ay içinde ihraç edilmesi halinde, tecil edilen vergi terkin olunur.” ifadelerine yer verilmiştir. Öte yandan 99 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nin 4. kısmında ihraç kayıtlı teslimlerde gümrük beyannamesinde yer alması gereken imalatçı bilgileri hakkında hususlara yer verilmiştir. Buna göre imalatçılar ihraç kaydıyla teslim ettikleri malların ihraç edildiğine dair ihracatçı firmadan onaylı bir yazı alacaklardır. Bu yazıda; - ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin tarihi ve sayısının, - belgeyi talep eden imalatçının; adı, soyadı veya unvanı, bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası, ihraç kayıtlı teslim edilen mala ilişkin fatura veya benzeri belgenin tarihi, numarası, mal veya hizmetin cinsi, miktarı, bedeli, katma değer vergisi oranı ve hesaplanan Katma Değer Vergisi tutarının gösterilmesi gerekmektedir. Uygulamada yukarıda belirtilen yazı; ihracat gümrük beyannamesinde imalatçı firma (ihraç kayıtlı malı satan firma) unvanının yer almadığı durumlarda ihracatçı firma tarafından düzenlenip ihraç kayıtlı malı satan kuruma gönderilmektedir. Dolayısıyla ihracatçı firma gümrük beyannamesinde ihraç kayıtlı malı satan firma unvanının bulunması durumunda böyle bir yazının ihracatçı firma tarafından düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır. İhraç kayıtlı malı satan firma ihracatçı firmadan temin ettiği fatura ve gümrük beyannamesi ile tecil-terkin ve iade işlemlerini rahatlıkla gerçekleştirebilmektedir. Ancak 113 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile 99. Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nin 4. Bölümünün sonuna aşağıda yer alan paragraf eklenmiştir: "Ayrıca imalatçılara ihraç kaydıyla teslim ettikleri malların ihraç edildiğine ilişkin yazı veren ihracatçıların, bir ay içerisinde bu yazıyı verdikleri imalatçılara ait bir listeyi (bu listede asgari yazı verilen imalatçıların adı-soyadı, unvanı, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası ile adres bilgilerine yer verilecektir.), izleyen ayın 15 inci günü akşamına kadar kendilerinin bağlı bulunduğu vergi dairelerine vermeleri gerekmektedir." Yukarıda da değindiğimiz üzere uygulamada bu yazı ihracat gümrük beyannamesinde imalatçı firma (ihraç kayıtlı malı satan firma) unvanının yer almadığı durumlarda düzenlenmektedir. Ancak Maliye Bakanlığı Vergi İletişim Merkezi ile yapılan görüşmelerde ve yayımlanan makalelerde ağırlıklı olarak benimsenen görüş ise ihracatçı firmaların ihraç kaydıyla satın aldıkları ve ihracatını gerçekleştirdikleri tüm malları izleyen ayın 15 inci günü akşamına kadar kendilerinin bağlı bulunduğu vergi dairelerine bir yazı ile bildirmeleri yönündedir. Bu nedenle İdare tarafından herhangi bir yaptırımla karşılaşmamak adına ihracatçı firmaların ihraç kaydıyla teslim aldıkları ve ihracatını gerçekleştirdikleri mallara ait yukarıda açıklanan yazı örneğini izleyen ayın 15 inci günü akşamına kadar bağlı bulundukları vergi dairelerine vermeleri isabetli olacaktır. Sonuç olarak bu düzenlemenin yukarıda yer alan açıklamalar doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi ve sadece ihracatçı firmaların gümrük beyannamesinde ihraç kaydıyla mal satın alınan imalatçı firmanın yer almaması durumunda yazı Vergi Dairesine teslim edilmelidir. Yoksa yapılan bu düzenleme Vergi Dairesi ve ihracatçı firmalar açısından evrak kalabalığı ve zaman kaybından öteye gidemeyecektir.   Hakan GÜNAYDIN