Finansman Gider Kısıtlaması Hakkında Bir Uyarı

Bilindiği üzere, 15.06.2012 tarihinde 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6322 Sayılı Kanun’un 6.maddesiyle 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun “Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler” başlıklı 41 inci maddesinin birinci fıkrasının mülga (9) numaralı bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. “9. Kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’unu aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan kısmı. Belirlenecek oranı sektörler itibarıyla farklılaştırmaya Bakanlar Kurulu, bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.” Yine aynı Kanunun 37.maddesiyle 5520 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. “i) Kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri dışında, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’unu aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan kısmı. Belirlenecek oranı sektörler itibarıyla farklılaştırmaya Bakanlar Kurulu, bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.” Yukarıda belirttiğimiz kanun hükümleri 01.01.2013 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Ancak, Bakanlar Kurulu finansman gider kısıtlaması oranını (veya sektörler itibariyle oranları) henüz belirlememiş ve Maliye Bakanlığı da konu hakkında henüz bir düzenleme yapmamıştır. 2013 yılının 1.Geçici Vergi Beyannamesinin verilmeye başlandığı bugünlerde bu konuda hem Bakanlar Kurulunun hem de Maliye Bakanlığı’nın düzenleme yapması beklenmektedir. Finansman gider kısıtlaması hükümlerine tabi olabilecek gelir vergisi ve kurumlar vergisi mükelleflerinin geçici vergi beyannamelerini vermekte acele etmemelerini, vermiş olanların da mevzuatı takip edip finansman gider kısıtlamasına tabi olmaları durumunda beyannamelerini VUK’nun pişmanlık hükümlerine göre vermelerini öneririz. Ayrıca, finansman gider kısıtlaması nedeniyle KKEG olarak dikkate alınacak finansman giderlerine ilişkin KDV’lerinin de KKEG olarak dikkate alınması veya KDV beyannamesinde “İlave Edilecek KDV” olarak dikkate alınması gerekebilecektir. Bu itibarla finansman gider kısıtlamasına ilişkin mali düzenlemelerin yakından takip edilmesinde fayda bulunmaktadır. 10.04.2013 Kadir KARAKAŞ Yeminli Mali Müşavir