Torba Kanun’da Sahte Belge Düzenleyenlerin Matrah Artırımında Bulunamamaları Sorunu

6111 Sayılı Kanun 25.02.2011 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanuna ilişkin Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 1 Seri No.lu Genel Tebliğ ise, 12.03.2011 tarih ve 27872 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Torba Yasanın 9. maddesinin 6.bendi uyarınca matrah artışından yararlanamayacak mükellefler belirlenmiş ve aşağıdaki hükme yer verilmiştir; “213 sayılı Kanunun 359 uncu maddesinin (b) fıkrasındaki "defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler", bu Kanunun 6 ncı, 7 nci ve 8 inci madde hükümlerinden yararlanamazlar.” 1 seri numaralı Genel Tebliğinin VI/F-6. bölümünün g bendinde ise, bu hükmün uygulanmasında vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen raporlar ile yapılan tespitlerin dikkate alınacağı belirtilmiştir. Vergi idaresi de yasa ve ilgili tebliğ hükümlerine göre, matrah artışından yararlanamayacak durumda olan mükellefler matrah artışına ilişkin beyannamelerini internet ortamında gönderseler bile yasanın sağladığı vergisel ve hukuksal avantajlardan yararlandırmamakta ve ilgili tahakkuk fişleri ile tahakkuk eden vergileri terkin ve tahakkuk fişlerini de iptal etmektedir. Oysa bu uygulamada bazı mükellefler haksız yere mağdur olmaktadırlar. Şöyle ki; VUK’nun 359. maddesinin (b) fıkrasındaki tanıma göre; sahte belge düzenleme veya defter, kayıt ve belgeleri yok etme, defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyma veya hiç yaprak koymama gibi nedenlerle hakkında vergi inceleme raporu olan mükellefler, bu raporların kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın veya başka bir deyişle mükellefçe dava konusu yapılan halihazırda bir iddiadan ibaret olan vergi inceleme raporlarına dayanılarak Torba Yasanın getirdiği vergisel ve hukuksal avantajlardan yararlandırılmamaktadırlar. Vergi idaresi “tespit” ile “iddia”yı birbirine karıştırmamalıdır. Ortada bir mahkeme kararı bulunmadan mükellefi mağdur etmek hakkaniyete uygun değildir. Belki mükellef bu belgeleri gerçekten düzenlediğini ispat edecek, vergi mahkemesi de düzenlenen raporları haksız ve yersiz bulacak ve bu raporları iptal yoluna gidecektir. Gelir İdaresi Başkanlığı 20.04.2011 tarihinde KDV Mükelleflerinin Özel Esaslardan Genel Esaslara Dönüşü ile ilgili duyuru yayımlanmıştır. Bu duyuruya göre, 6111 Sayılı Kanun kapsamında matrah ve vergi artırımında bulunan mükellefler nezdinde vergi incelemesi ve tarhiyat yapılamayacağından, özel esaslardan genel esaslara dönüş imkânı sağlamak amacıyla da 115 Seri Numaralı KDV Genel Tebliği hazırlanmış bulunduğu ifade edilmiştir. Bu itibarla Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sözkonusu tebliğde matrah artışından yararlanamayacak olan mükelleflerin belirlenmesinde vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen raporlar ile yapılan tespitlerin dikkate alınması aşamasında vergi inceleme raporlarına dava açılması nedeniyle henüz kesinleşmemiş olanların mükellefler açısından Torba Kanun’un 6, 7 ve 8. maddelerinde yer alan matrah artırımından yararlanmaya engel teşkil etmeyeceğini açıklaması yerinde bir uygulama olacaktır. Hakkında sahte belge düzenleme veya defter, kayıt ve belgeleri yok etme, defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyma veya hiç yaprak koymama gibi nedenlerle vergi inceleme raporları bulunan ve sözkonusu raporları kesinleşen mükelleflerin matrah artırımı hükümlerinden yararlanamayacakları ise tabiidir. Haklarında sahte belge düzenleme veya defter, kayıt ve belgeleri yok etme, defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyma veya hiç yaprak koymama gibi nedenlerle vergi inceleme raporları bulunan mükelleflerden sözkonusu vergi inceleme raporları henüz kesinleşmeyenler matrah artırımlarını kabul etmeyen vergi idaresinin terkin ve iptal işlemlerine karşı yukarıda belirttiğimiz gerekçelerle dava açma yoluna gidebilirler. 21.04.2011