Sermaye Artımında Faiz İndirimi Hakkında

                        NAKİT SERMAYE ARTIRIMINDA FAİZ İNDİRİMİ          

 

4 Mart 2016 tarih ve 29643 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Seri No:1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No:9 ) de, sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde nakdi sermaye artışlarında ve yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmından TCMB tarafından indirimden yararlanılan yıl için bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı dikkate alınarak ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50’sinin, kurumlar vergisi matrahından indirilebilmesine olanak sağlanmıştır.

 

İndirimden finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere sermaye şirketlerinin yararlanabileceği belirtilmiştir. Düzenleme uyarınca indirime konu edilecek tutarın hesaplanmasında, 01.07.2015 tarihinden itibaren ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya 01.07.2015 tarihinden itibaren yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı dikkate alınacaktır.

 

İndirimin uygulanmasında, nakdi sermaye artışı üzerinden, indirimden yararlanılan yıl için TCMB tarafından en son açıklanan ticari krediler faiz oranı dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın Bakanlar Kurulunca belirlenen orana isabet eden kısmı ilgili dönem kazancından indirilebilecektir.

 

Artırılan sermayenin hesap dönemi içerisinde ortaklarca nakit olarak ödendiği ay kesri tam ay sayılmak suretiyle, yılın kalan süresi için kıst dönem esasına göre indirim hesaplanacaktır. Uygulamada dikkate alınacak sürenin hesaplamasında nakit olarak taahhüt edilen sermayenin, sermaye artırımına ilişkin kararın ticaret siciline tescil edildiği tarihten önce şirketin banka hesabına yatırılan kısmı için tescil tarihi, tescil tarihinden sonra şirketin banka hesabına yatırılan tutarlar için ise şirketin banka hesabına yatırılma tarihi esas alınarak indirime konu tutar hesaplanacaktır.

 

Hesaplama sonucu indirim konusu yapılacak faiz tutarının ilgili hesap döneminde kazanç yetersizliği sebebiyle kurumlar vergisi matrahından indirilmemesi durumunda, indirilemeyen tutar izleyen hesap dönemlerinde kurumlar vergisi matrahı hesaplamasına dahil edilmek üzere devreder. Devreden bu indirim tutarı izleyen hesap dönemlerine ait geçici vergi matrahlarının tespitinde dikkate alınabilecektir. Ancak ilgili hesap döneminde indirim tutarının hesaplanmasında TCMB tarafından yararlanılan yıl için en son açıklanan ticari krediler faiz oranı dikkate alınacağından geçici vergi dönemlerinden yalnızca son geçici vergilendirme döneminde indirimden yararlanılması mümkündür.

 

Kurum kazancından indirilebilecek tutar aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır;

 

Kurum kazancından indirilebilecek tutar =

Nakdi sermaye artışı X

Ticari krediler faiz oranı X

İndirim oranı X

Süre

 
 
 
 

 

Bahsi geçen tebliğde verilen örnek uygulamada 2015 yılı sonu itibariyle TCMB tarafından açıklanan ticari krediler faiz oranı %10 olarak belirtilmesine rağmen TCMB tarafından en son açıklanan ticari krediler faiz oranı 2015 yılı için %14,66’dır. Bu durum örnekteki açıklama ile uygulama arasında tereddüte düşülmesine neden olmaktadır. Bu nedenle her ne kadar tebliğde geçen örnek uygulamada 2015 yılı için faiz oranı %10 olarak dikkate alınmışsa da uygulamada TCMB tarafından açıklanan en son ticari krediler faiz oranı %14,66’dır ve mükellefler tarafından bu şekilde uygulanmalıdır. Söz konusu oran 2016 yılı için %13,57’dir.

 

Ayrıca indirimden faydalanmak isteyen sermaye şirketlerinin, taahhüt edilen sermaye artırımı tutarının nakit olarak şirketin banka hesabına fiilen yatırıldığına ilişkin olarak bu işlemleri içeren ve ilgili banka şubesi tarafından onaylanmış banka hesap özetini kağıt ortamında veya elektronik ortamda ilgili dönem kurumlar vergisi beyannamesi verme süresi içinde kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairelerine ibraz etmeleri ve indirim tutarının hesaplanmasına ilişkin bilgileri kurumlar vergisi beyannamesi ekinde bildirmeleri gerekmektedir.

 

 

BİNGÖL SANLAV

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR / BAĞIMSIZ DENETÇİ

ALTERNATİF BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

25.01.2017